1 Paralipomenon 12,1-40

1Toto jsou bohatýři, kteří přišli za Davidem do Siklagu, kde se zdržoval před Saulem, synem Kíšovým, jeho spolubojovníci. 2Byli vyzbrojeni lukem, bojovali pravou i levou rukou, kamením i šípy z luku. Pocházeli z Benjamína, ze Saulových bratří. 3Vůdcem byl Achíezer, pak Jóaš, synové Šemaje Gibeatského, Jezíel a Pelet, synové Azmávetovi, Beraka a Jehú Anatótský, 4Jišmajáš Gibeónský, jeden z třiceti bohatýrů a nad třiceti, 5Jirmejáš a Jachazíel, Jóchanan a Józabad Gederatský, 6Eleúzaj a Jerímót, Baaljáš, Šemarjáš a Šefatjáš Charífský, 7Elkána a Jišijáš, Azarel, Jóezer a Jášobeám, Korchíjci, 8Jóela a Zebadjáš, synové Jerocháma z Gedóru. 9Z Gádovců přešli k Davidovi do skalní skrýše na poušť udatní bohatýři, schopní bojovníci vyzbrojení štítem a oštěpem, s tváří lvů a hbitostí gazel na horách. 10Vůdcem byl Ezer, druhý byl Obadjáš, třetí Elíab, 11čtvrtý Mišmana, pátý Jirmejáš, 12šestý Ataj, sedmý Elíel, 13osmý Jóchanan, devátý Elzabad, 14desátý Jirmejáš, jedenáctý Makbanaj. 15To byli Gádovci, vůdcové vojska, ti mladší nad setninou, ti starší nad plukem. 16To jsou ti, kteří překročili Jordán v prvním měsíci, když se rozvodnil a vylil ze svých břehů, kteří rozehnali nepřátele po všech dolinách na východ i na západ. 17Také jiní z Benjamínovců a Judejců přišli k Davidovi do skalní skrýše. 18David jim vyšel vstříc a takto je oslovil: "Přicházíte-li ke mně v pokoji, abyste mi pomohli, ze srdce rád se s vámi spojím. Jestliže mě však chcete vyzradit mým protivníkům, i když na mých rukou nelpí násilí, ať to Bůh našich otců vidí a ztrestá." 19Tu vyzbrojil duch Boží Amasaje, vůdce osádek. Řekl: "Jsme s tebou, Davide, jsme při tobě, synu Jišajův. Pokoj, pokoj tobě, pokoj i tvým pomocníkům, vždyť tvůj Bůh ti pomáhá." David je přijal a ustanovil je vůdci oddílů. 20Také někteří z Manasea odpadli k Davidovi, když vytáhl s Pelištejci do boje proti Saulovi. Nepomáhali však Pelištejcům, protože pelištejská knížata se usnesla poslat Davida pryč s odůvodněním: "Za cenu našich hlav odpadne ke svém pánu Saulovi." 21Když se ubíral do Siklagu, odpadli k němu z Manasesa Adnach, Józabad, Jedíael, Míkael, Józabad, Elíhu a Siltaj, vůdci šiků z Manasesa. 22Ti pomohli Davidovi proti nepřátelské hordě. Všichni to byli udatní bohatýři. Stali se ve vojsku veliteli. 23Den ze dne přicházely Davidovi posily, takže jeho tábor vzrostl jako tábor Boží. 24Toto je výčet oddílů vyzbrojených k vojenské službě, těch, kteří přišli k Davidovi do Chebrónu, aby na něho podle Hospodinova rozkazu přenesli Saulovo království. 25Judovců ozbrojených štítem a oštěpem šest tisíc osm set, vyzbrojených k vojenské službě; 26ze Šimeónovců sedm tisíc jedno sto bohatýrů udatných v boji; 27z Léviovců čtyři tisíce šest set; 28Jójada, vévoda Áronovců, měl s sebou tři tisíce sedm set mužů. 29Mládenec Sádok byl udatný bohatýr. Z domu jeho otce bylo dvaadvacet velitelů. 30Z Benjamínovců, Saulových bratří, tři tisíce. Většina jich totiž dosud vykonávala strážní službu domu Saulovu. 31Z Efrajimovců dvacet tisíc osm set udatných bohatýrů, proslulých ve svých otcovských rodech.32Z poloviny pokolení Manasesova osmnáct tisíc, kteří byli uvedeni jménem a určeni k tomu, aby Davida ustanovili králem. 33Z Isacharovců přišli znalci časů, kteří poučovali Izraele, co má dělat. Jejich vůdců bylo dvě stě; všichni jejich bratří si řídili jejich pokyny. 34Ze Zabulóna vytáhlo vojsko připravené k boji se všemi válečnými zbraněmi, padesát tisíc mužů odhodlaných bez váhání nastoupit. 35Z Neftalího tisíc velitelů a s nimi třicet sedm tisíc mužů ozbrojených štítem a kopím. 36Z Dana dvacet osm tisíc šest set mužů připravených k boji. 37Z Ašera vytáhlo vojsko čtyřicet tisíc mužů připravených k boji. 38Ze Zajordání z Rúbena, Gáda a z poloviny kmene Manasesova sto dvacet tisíc mužů v plné zbroji do boje. 39Ti všichni byli bojovníci odhodlaní nastoupit do bitevní řady; přišli v pokoji do Chebrónu, aby ustanovili Davida králem nad celým Izraelem. Též všechen ostatní Izrael hodlal jednomyslně Davida ustanovit králem. 40Pobyli tam s Davidem tři dny. Jedli a pili, co jim jejich bratří připravili. 41A jejich sousedé až od Isachara, Zabulóna a Neftalího přiváželi na oslech, velbloudech, na mezcích i dobytčatech chléb, mouku, pletence sušených fíků, sušené hrozny, víno a olej a přiváděli množství skotu a bravu, neboť v Izraeli zavládla radost.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.