1 Korintským 15,20–34

20Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. 21A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání: 22jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. 23Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. 24Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. 25Musí totiž kralovat, `dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy´. 26Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt, 27vždyť `pod nohy jeho podřídil všecko´. Je-li řečeno, že je mu podřízeno všecko, je jasné, že s výjimkou toho, kdo mu všecko podřídil. 28Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil, a tak bude Bůh všecko ve všem. 29Jaký by jinak mělo smysl to, že se někteří dávají křtít za mrtvé? Jestliže mrtví vůbec nevstanou, proč se za ně dávají křtít? 30A proč i my se v každou hodinu vydáváme v nebezpečí? 31Den ze dne hledím smrti do tváře - ujišťuji vás o tom, bratří, při všem, co pro mne znamenáte, v Kristu Ježíši, našem Pánu! 32Jestliže jsem v Efezu podstoupil zápas se šelmami jen z lidských pohnutek, co mi to prospěje? Jestliže mrtví nevstanou, pak `jezme a pijme, neboť zítra zemřeme´. 33Neklamte se: `špatná společnost kazí dobré mravy´. 34Vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte. Někteří nemají ani ponětí o Bohu. Říkám to k vašemu zahanbení!Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.